Umístění: Úvod > O nás

Oznámení o přeshraniční fúzi

English version follows

Věc:

Oznámení obchodním partnerům o přeshraniční fúzi sloučením a zániku společnosti Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o. a společnosti JANUS SK, spol. s.r.o. s právním nástupcem společností CWL MANAGEMENT, s.r.o., která v rámci fúze změnila obchodní firmu na „KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.“

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o přeshraniční fúzi sloučením („Fúze“) mezi:

1)   zanikajícími společnostmi

a.    Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 40764281, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7420 (dále jen „Původní společnost KDS Czech“) a

b.    JANUS SK, spol. s. r. o., IČO: 46560050, se sídlem Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 79724/B (dále jen „JANUS SK“), a

2)   nástupnickou společností CWL MANAGEMENT, s.r.o., IČO: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261938, která v rámci Fúze změnila obchodní firmu na KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. (dále jen „Nová společnost KDS Czech“).

Důvodem Fúze je zvýšení efektivity podnikatelských aktivit výše uvedených společností a zjednodušení jejich organizační a administrativní struktury.

Berte prosím na vědomí, že v důsledku Fúze zanikne Původní společnost KDS Czech a společnost JANUS SK, přičemžveškeré jejich jmění, jakož i práva a povinnosti ze smluvních vztahů přešly na nástupnickou Novou společnost KDS Czech. Nástupnická Nová společnost KDS Czech převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity Původní společnosti KDS Czech a společnosti JANUS SK a bude v nich nadále pokračovat. Rozhodným dnem Fúze z účetního hlediska je 1. 1. 2019.

Fúze je účinnádnem jejího zápisu do českého obchodního rejstříku, tj. ode dne 31.12.2019. Ode dne účinnosti Fúze se místo Původní společnosti KDS Czech a/nebo společnosti JANUS SK Vaším obchodním partnerem stala Nová společnost KDS Czech.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme proto požádat, abyste zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci. Daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění, faktury a ostatní dokumenty (objednávky, smlouvy atd.), jakož i veškerou obchodní korespondenci směřujte a vystavujte od shora uvedeného data na Novou společnost KDS Czech s níže uvedenými identifikačními údaji:

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČO: 05324165
DIČ: CZ05324165
Číslo účtu: 86-8959320297/0100 (Komerční banka, a.s.)

I přesto, že výše uvedený přechod jmění, jakož i práv a povinností ze smluvních vztahů, ze zanikající Původní společnosti KDS Czech a společnosti JANUS SK na nástupnickou Novou společnost KDS Czech nastává již ze zákona, jsme pro vyloučení všech pochybností připraveni uzavřít dodatek ke všem smlouvám, z nichž byly dříve zavázány zanikající Původní společnost KDS Czech a společnost JANUS SK, který by pro přehlednost stanovil, že se smluvní strana změnila na nástupnickou Novou společnost KDS Czech.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se prosím laskavě obraťte na Ing. Martina Sedláčka, email: .

Za zaniklou Původní společnost KDS Czech a společnost JANUS SK děkujeme za dosavadní úspěšnou vzájemnou spolupráci a těšíme se na její pokračování.

English version

Subject:

Announcement for business partners about cross-border merger and dissolution of Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o. and JANUS SK, spol. s.r.o. with the legal successor of CWL MANAGEMENT, s.r.o., which changed the business name within the Merger to “KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.”

Dear Business Partners,
we would like to inform you about the cross-border merger ("Merger") between:

1)   merging companies

a.    Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o., ID: 40764281, registered seat: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň, written in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 7420 (hereinafter referred to as “Original KDS Czech Company”) and

b.    JANUS SK, spol. s. r. o., ID: 46560050, registered seat: Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Commercial Register maintained by the District Court in Bratislava I, Section Sro, Insert 79724 / B (hereinafter referred to as „JANUS SK“), and

2)   successor company CWL MANAGEMENT, s.r.o., ID: 05324165, registered seat: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň, registered business company in the Municipal Court in Prague, section C, insert 261938, which changed the business name within the Merger to KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. (hereinafter referred to as “New KDS Czech Company”).

The purpose of the Merger is to increase the effectiveness of the business activities of the above companies and to simplify their organizational and administrative structure.

Please note that the Original KDS Czech Company and JANUS SK will disappear as a result of the Merger. All of their assets, as well as the rights and obligations arising from contractual relations, will be transferred to the successor New KDS Czech Company. Successor, the New KDS Czech Company, will take over all business activities of the Original KDS Czech Company and JANUS SK and will continue in them. The record date of the merger for accounting purposes is 1.1.2019.

The merger becomes effective on the date of its entry in the Czech Commercial Register, ie as of 31 December 2019. From the Effective Date of the Merger, the New KDS Czech Company will become your business partner instead of the Original KDS Czech Company and / or JANUS SK.

Referring to the above said, we would like to ask you to enter the relevant information about identification changes into your systems. Please, issue all the tax documents for taxable transactions, invoices and other documents (orders, contracts, etc.), as well as all your business correspondence from the above date to the New KDS Czech Company with the following identification data:

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Registered seat: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň
ID: 05324165
VAT number: CZ05324165
Account number: 86-8959320297/0100 (Komerční banka, a.s.)

Despite the fact that the aforementioned transfer of assets, as well as the rights and obligations arising from contractual relations from the dissolving Original KDS Czech Company and JANUS SK to the successor New Company KDS Czech, it already occurs by law, for the sake of clarity, we are prepared to conclude an amendment to all contracts, of which the former Original KDS Czech Company and JANUS SK were previously obliged to set out, that the contracting party will change to the successor New KDS Czech Company.

In case of unclarity or any questions, please contact Ing. Martin Sedláček, email: .

On behalf of the Original KDS Czech Company and the JANUS SK we would like to thank you for our successful mutual cooperation so far and we are looking forward to its continuation.